ZAKRES USŁUG

Zakres usług oferowanych przez Nasze Biuro:

– usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości
– deklaracje podatkowe, GUS
– sprawozdania finansowe
– analizy finansowe
– reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Kadrowo – płacowe:

– ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
– sporządzanie listy płac
– naliczanie wynagrodzeń
– obsługa procesu zatrudnienia pracownika
– zgłaszanie pracowników do ZUS
– kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami
– deklaracje ZUS i PFRON
– wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy
– sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
– prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników
– monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
– prowadzenie ewidencji urlopowej
– reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych
– raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta

Prawno – podatkowe:

– rozwiązywanie problemów podatkowych
– konsultacje związane z wdrożeniem najlepszych rozwiązań
– interpretacja zdarzeń gospodarczych w firmie Klienta pod kątem podatkowym

Inne:

– rejestracja przedsiębiorstw
– wsparcie prawno-podatkowe przy rejestracji przedsiębiorstwa
– sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
– archiwizacja dokumentów
– odbiór dokumentów od Klienta


„PARASOL NA START – INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI – ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Działania 1.3- ” Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 – Inkubator przedsiębiorstw” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INKUBATOR BRANIEWO